Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      Download  
  SmartLIS :: Laboratory Management System
SmartLab 4.0
Work Flow  
Description  
รูปแบบการใช้งาน  
SmartLab Sky
Description  
Work Flow  
รูปแบบการใช้งาน  
SmartLIS Group
Description  
SmartLIS-1  
SmartLIS-2  
SmartLIS-3  
LIS Work Flow
Flow  
Automate List
List  
Implementation Time
Implementation Time  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ทั่วไป

หมายเหตุถึงผู้ใช้ทั่วไป: หนังสือฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลทั่วไป หรือ ผู้หนึ่งผู้ใด ในที่นี้ต่อไปเรียกว่า ท่าน”) และบริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด (เวิลด์เมดิก”) สำหรับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ และ/หรือข้อมูล รวมถึงคำอธิบายประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ (“โปรแกรม”) ก่อนทำการติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานในแบบอื่นใดกับโปรแกรม ท่านจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ หากท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณากดช่องยอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ กรุณากดช่องปฏิเสธและท่านจะไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

การอนุญาตให้ใช้. เวิลด์เมดิกอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้โปรแกรมเป็นการส่วนบุคคล โดยไม่จำกัด ซึ่งอนุญาตเป็นการเฉพาะ ท่านอาจจะทำการคัดลอกโปรแกรมตามที่สมควรเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บสำรองหรือเก็บรวบรวม โปรแกรมหมายความรวมถึงส่วนประกอบของโปรแกรม สื่อใด ๆ สำเนาทั้งหมดที่ท่านได้ทำขึ้นและการเปลี่ยนระบบ ปรับปรุงรุ่นโปรแกรม ปรับปรุง ส่วนเพิ่มเติม และสำเนาของโปรแกรมที่อนุญาตให้ท่านใช้โดยเวิลด์เมดิกหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิก เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

สิทธิอื่น ๆ และข้อจำกัด. โปรแกรมนี้อนุญาตให้ใช้โดยเป็นหนึ่งเดียว และส่วนประกอบของโปรแกรมไม่อาจแยกออกจากกันได้ ท่านตกลงที่จะไม่พยายามที่จะวิเคราะห์ถอดระบบ ตัดทอน แยกส่วนหรือพยายามกระทำการอื่นใดเพื่อที่จะวิเคราะห์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม ท่านจะไม่ขาย ให้เช่า จัดจำหน่าย ให้อนุญาตต่อไปแก่ผู้อื่น หรือให้ยืมโปรมแกรมแกบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านที่จะใช้โปรแกรมแก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยการโอนสัญญานี้ โปรแกรม รวมถึงสำเนาทั้งหมด โปรแกรมดังเดิมและรุ่นปัจจุบันให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว และท่านจะไม่ครอบครองซึ่งสำเนา รวมถึงสำเนาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะไม่ติดตั้งโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเข้าสู่โปรแกรมผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่นอินเตอร์เนท หรืออินทราเนท

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

สิทธิในโปรแกรม. กรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือที่มีอยู่ต่อโปรแกรมยังคงเป็นของเวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิก โปรแกรมได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิแห่งประเทศประเทศไทย และสินธิสัญญาลิขสิทธิระหว่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ไม่มีการโอนซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิความเป็นเจ้าของในโปรแกรมแก่ท่านและการอนุญาตให้ใช้นี้ไม่ได้หมายความถึงการขายซึ่งสิทธิในโปรแกรมดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงงานลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนหรือหมายเหตุการใช้ส่วนบุคคลใด ๆ บนสำเนาของโปรแกรม เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ข้อถือสิทธิการรับประกัน. ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าการใช้โปรแกรมนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง โปรแกรมจัดทำขึ้นตามวัตถุที่ประสงค์และมิได้รวมถึงการรับประกันในรูปแบบอื่นใด เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกไม่รับประกันและไม่สามารถรับประกันการปฏิบัติงานและผลจากการที่ท่านได้รับจากการใช้โปรแกรม เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกไม่รับประกัน มิว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ตามที่ไม่เป็นการละเมิด ตามปกติทางการค้า ตามความเหมาะสมแก่การใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากบางประเทศไม่ยอมรับบังคับให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยปริยายในบางสถานการณ์ ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจึงไม่อาจนำมาปรับใช้ได้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ความรับผิดโดยจำกัด. ไม่ว่าในกรณีก็ตาม เวิลด์เมดิกหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกจะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงโดยประมาท) ความรับผิดโดยสิ้นเชิง ผิดสัญญาหรือการรับประกัน การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือประการอื่นใด โดยทางตรง โดยเป็นผลสืบเนื่อง โดยมิได้ตั้งใจ หรือความเสียหายพิเศษ รวมถึงการสูญเสียซึ่งผลประโยชน์หรือสูญเสียในทางตัวเงิน ถึงแม้ว่าทางเวิลด์เมดิก ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนใด ๆ ได้แจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเวิลด์เมดิกต่อความเสียหายใด ๆ โดยมิคำนึงถึงเหตุของสิทธิเรียกร้อง จะไม่เกินกว่าจำนวนที่ท่านได้จ่ายไปสำหรับโปรแกรม หรือ จำนวนใดก็ตามที่มากกว่า เนื่องจากบางประเทศไม่ยอมรับบังคับให้ซึ่งข้อจำกัดความรับผิดในบางสถานการณ์ ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำมาปรับใช้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

การระงับซึ่งสัญญา โดยไม่เป็นการทำให้เสียไปซึ่งสิทธิอื่นใดที่เวิลด์เมดิกมีอยู่ สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่เกิดข้อผิดพลาดโดยตัวท่านในการปฏิบัติตามข้อสัญญานี้ ท่านก็สามารถยุติสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ตามโดยการทำลายโปรแกรมและสำเนาทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

กฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดทั่วไป สัญญาฉบับนี้เป็นไปตามและใช้บังคับภายใต้กฎหมายของประเทศรัฐประเทศไทย โดยมิต้องคำนึงถึงกฎแห่งการขัดกันของกฎหมาย สัญญาฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติในเรื่องสัญญาเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศ (the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) การบังคับใช้ตามสนธิสัญญานี้ไม่นำมาเกี่ยวข้องโดยแจ้งชัด สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาโดยทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามโปรแกรมที่ปรากฏชื่อตามใบสั่งซื้อ การสื่อสาร การโฆษณา หรือการเป็นตัวแทนใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรม สัญญาฉบับนี้จะผูกมัดปละมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาในที่นี้และผู้รับประโยชน์ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายหรือตามกฎหมาย หากข้อกำหนดใดในที่นี้มีผลเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งยังมีผลและสามารถบังคับใช้ได้ตามสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกดัดแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยพนักงานของเวิลด์เมดิกที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ลิขสิทธิ์ 1998-2009 บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด

ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

 

 
 
 
  SmartLIS :: Laboratory Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030